Informacijos tel.:
+370 422 6 03 02

Administracijos
Darbo laikas: 8:00 - 17:00

Užimtumas – vaistas nuo liūdesio

Vyresnio amžiaus žmonės dažniau turi emocinių ir jausmų raiškos problemų, skundžiasi kantrybės stoka, linkę save nuvertinti, o veikla ir bendravimas padeda  išreikšti savo jausmus, išlaisvinti užslopintas emocijas, ir išgyventus skaudžius patyrimus, sudaro prielaidas asmens savirealizacijai, teigiamam savęs vertinimui.

Šeduvos globos namų Baisogalos dienos centro klientės, besigindamos nuo už­slėp­to liū­de­sio, dva­si­nės tam­sos ir gi­liai šir­dy­je sly­pin­čių negatyvių jausmų, kuria nuostabias kompozicijas iš molio, medžio, plastmasės, popieriaus, ir stiklo.

Pasidalinti savo idėjomis, pasigrožėti dirbiniais moterys susirinko Baisogalos dienos centre, pasakojo, kaip ir iš ko padaro vieną ar kitą kompoziciją, mokėsi puošybos ir negailėjo pagyrų viena kitai, ruošiantis didžiosioms metų šventėms. Didžioji dalis A. Rudienės,  I. Bložienės, R. Jurkuvienės dirbinių su pritarimu ir meile iškeliavo į Šeduvos globos namus, kad neštų šilumą ir gėrį jų gyventojams.

My­lė­ti žmo­nes – ne vien nu­veik­ti ką nors jų la­bui. Tai daug gi­les­nė tik­ro­vė. My­lė­ti – tai at­skleis­ti žmogui jų gro­žį, ver­tę ir svar­bą, su­pras­ti juos, jų verks­mo prie­žas­tis, ir kū­no kal­bą, džiaug­tis juos su­ti­kus, ir nuo­šir­džiai ben­drau­ti, kai žmo­nės vie­nas ki­tam do­va­no­ja, ir vie­nas iš ki­to pri­ima žmo­niš­ku­mą.

Baisogalos dienos centro socialinė darbuotoja Aušra Utkienė

-